Μαθήματα Λειτουργικής Γλώσσας: Τριώδιο

Εξαντλήθηκε

Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ τοῦ πρώτου τμήματος τοῦ  Τριωδίου φιλοδοξεῖ νὰ δώσει κυρίως μιὰ φιλολογική-γλωσσικὴ ἀνάλυση, γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ κάθε χριστιανὸς νὰ κατανοεῖ τὰ τόσο ὠφέλιμα καὶ σωτήρια νοήματα, ποὺ ἐκτίθενται μέσα σ' αὐτό. Ἡ θεολογικὴ ἐμβάθυνση εἶναι ἔργο τῶν θεολόγων. Βέβαια ὁ κάθε χριστιανὸς μπορεῖ καὶ πρέπει, ἀφοῦ συλλάβει τὸ νόημα, νὰ εἰσχωρεῖ καὶ σὲ κάποιο βάθος, ὅσο τοῦ χρειάζεται, γιὰ νὰ ῥυθμίσει τὸ βίο του καὶ τὴν πολιτεία του σύμφωνα μὲ τὶς συμβουλὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.Εἰδικότερα σκοπός μας εἶναι νὰ μπορεῖ νὰ διαβάζει ἢ νὰ ἀκούει κανεὶς τὸ Τριῴδιο χωρὶς νὰ χρειάζεται μετάφραση.Γι' αὐτὸ ἄλλωστε καὶ αὐτὸ τὸ πόνημα καὶ τὰ ἄλλα τῆς ἴδιας σειρᾶς, ποὺ ἐκδίδονται, προορίζονται νὰ χρησιμεύσουν γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Λειτουργικῆς γλώσσας στὶς σχολές, ποὺ ἔχει ἱδρύσει ἤδη ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ αὐτές, ποὺ σχεδιάζει νὰ ἱδρύσει καὶ στὸ μέλλον. Σὲ ὁρισμένα τροπάρια, ποὺ εἶναι χαρακτηριστικά, καὶ σὲ ἄλλα, ποὺ εἶναι κάπως δυσκολότερα, παραθέτομε μετάφραση, στὰ περισσότερα ἀρκούμαστε στὰ σχόλια.Συμπληρωματικὰ ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει καὶ τὸ Λεξιλόγιο τοῦ Τριῳδίου, ποὺ ἐκδίδεται στὴν ἴδια σειρά.


(από τον Πρόλογο της έκδοσης)

12,00 € 20,00 €